જાહેર પરીક્ષા બેઠક વ્યવસ્થા ગોઠવણી આયોજન શીટ

Download Link : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GCPN99O9x7uBClyEzQmQtddv_GMXmKiA/edit?usp=sharing&ouid=114797941724737443276&rtpof=true&sd=true

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.