માહિતી અધિકાર કાયદો (RTI ACT)

માહિતી અધિકાર કાયદો (RTI ACT) માહિતી અધિકાર કાયદો – નિયમો       માહિતી અધિકાર કાયદો – જાહેરનામું RTI IN NEW GAZETTE ફોર્મ ક ફોર્મ ખ ફોર્મ ગ  

પ્રોબ્લેમ સોલ્વ – પરિણામ ધોરણ ૯-૧૧ ( ઘણી વખતે ૫૭, ૫૮ કે પછીની માર્કશીટમાં દેખાવવામાં પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો જ ….)

કઆ પ્રયોગ કરવો.    ઘણા મિત્રોને પોતાના પરીક્ષા નંબર શીટના પ્રથમ કોલમમાં નાખવાના હોય તો આપેલા ક્રમ 1 થી …. સિલેક્ટ કરી ડીલીટ કરવા ત્યારબાદ પ્રથમ ખાનામાં પરીક્ષા  નંબર અને બીજા ખાનામાં બીજો નંબર લખી ડ્રેગ કરી ખેચીને છેક ટેબલની છેલ્લી રો સુધી  ખેચવા  . ઘણી વખતે ૫૭, ૫૮ કે પછીની માર્કશીટમાં દેખાવવામાં પ્રોબ્લેમ આવતો […]

ધોરણ – 9 તથા 11 પરિણામ ( માસ પ્રમોશન ) પરિણામ શીટ તથા વિડીયો

અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે આજે શીટ મૂકેલ નથી. કાલે શીટ મૂકાશે.