તમારા કોમ્પ્યુટરમાં Gujarati Indic ઇન્ટોલ કરવાની રીત

તમારા કોમ્પ્યુટરમાં Gujarati Indic  ઇન્ટોલ કરવાની રીત ફોન્ટ ડાઉનલોડ કરો  (Gujarati  indic IME 1 [ v 5.1] અથવા ફોન્ટ વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી લેવા http://www.bhashaindia.com/ આ સાઇટ પરથી અથવા ગુજરાતી  emi-ડાઉનલોડ કરો) સૌપ્રથમ Gujarati  indic તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્સોટલ કરીલો અને તેને રન કરો (Windows xp ની સીડિની જરૂર પડશે એટલે પાસે રાખવી) (Windows 7 માં સીડિની જરૂર પડતી […]

GUJARATI FONTS

 શ્રુતિ ૨     શ્રી ૧     શ્રી ૨     શ્રી ૩      શ્રી ૪     શ્રી 5  શ્રી ૬     શ્રી ૭      શ્રી ૮     શ્રી ૯      ઘનશ્યામ     એલ.એમ.જી ટેરાફોન્ટ   એલ.એમ.જી ઉષા    એલ.એમ.જી રૂપેણ      એલ.એમ.જી   એલ.એમ.જી અરૂણ      ગુજરાતી સરલ ૧     ગુજરાતી સરલ ૨       ગુજરાતી સરલ ૩    ગુજરાતી સરલ ૪