ધોરણ 11 વિજ્ઞાનપ્રવાહ મેરીટ કમ કેટેગરી વાઈઝ વિદ્યાર્થી સંખ્યા કેલ્ક્યુલેટર

ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહ મેરીટ કમ કેટેગરી વાઈઝ વિદ્યાર્થી સંખ્યા કેલ્ક્યુલેટર

Updated on 23-06-2021 HSC RESULT 2020-21 FOR SCIENCE STREAM UPDATED ON 25-06-2021 IN Science in Third Language

Updated excel Result sheet std 12  Today  25-06-2021 AT 10 AM   HSC RESULT EXCEL SHEET FOR ARTS COMMERCE 2020-21 HSC RESULT EXCEL SHEET FOR SCIENCE 2020-21 ( Updated on 25-06-2021 at 10 AM. UPDATE IN THIRD LANGUAGE SANSKRIT/HINDI )  આ સાથે ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરિણામ માટેની એક્સેલ શીટ સામેલ છે. […]

મદદનીશ શિક્ષક – કારકુન – પટાવાળા માટેના ખાનગી અહેવાલ નમૂનાઓ

ડાઉનલોડ માટે લખાણ પર ક્લીક કરો. Update on 17-05-2020  – 9.00 pm મદદનીશ શિક્ષક ખાનગી અહેવાલ કારકુન માટેનો ખાનગી અહેવાલ પટાવાળા માટેનો ખાનગી અહેવાલ