0 Comments

LTC Circular

2 Comments

LTC Related Circular

0 Comments

LTC Related

0 Comments

LTC Lattest Circular

Here in this circular all information has been given. Click on following link and download it. It is pdf file. LTC Lattest Circular  28/08/2015

0 Comments

LTC અંતર્ગતના બધાજ પરિપત્રો

LTC  ( Leave Travel Concession ) – અંતર્ગતના બધાજ પરિપત્રો   ઘણા મિત્રો પૂછે છે કે હાલ LTC બ્લોક ચાલે છે કે કેમ ? મિત્રો, હું જાણું છું તે મુજબ  ૨૦૦૮-૧૧ નો LTC બ્લોક નાણા વિભાગના ૧૧-૧૦-૧૯૯૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક મસબ/૧૦૯૯૯/૧૨૫૩(ચ)ની જોગવાઈ મુજબ આપમેળે એક વર્ષ લંબાઈ ગયેલ છે. તથા ૨૦૧૨-૧૫ નો નવો બ્લોક પણ આ […]

4 Comments

LTC ( Leave Travel Concession ) – અંતર્ગતના બધાજ પરિપત્રો

LTC  ( Leave Travel Concession ) – અંતર્ગતના બધાજ પરિપત્રો   જિતેન્દ્ર પટેલ ( ગોઝારિયા ) ઘણા મિત્રો પૂછે છે કે હાલ LTC બ્લોક ચાલે છે કે કેમ ? મિત્રો, હું જાણું છું તે મુજબ  ૨૦૦૮-૧૧ નો LTC બ્લોક નાણા વિભાગના ૧૧-૧૦-૧૯૯૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક મસબ/૧૦૯૯૯/૧૨૫૩(ચ)ની જોગવાઈ મુજબ આપમેળે એક વર્ષ લંબાઈ ગયેલ છે. તથા ૨૦૧૨-૧૫ […]