વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી

વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી વર્ધિત પેન્શન યોજના જાહેરનામું (NOTIFICATION)     વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 1       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 6 વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 2       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 7 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 3       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 8 વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 4       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 9  વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 5       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 10 

CPF કપાત ઓનલાઈન

શું આપ આપની CPF કપાત ઓનલાઈન જોવા ઈચ્છો છો તો તે માટે નીચે પ્રમાણે પગલાને અનુસરો. પગલું – 1     આપને મળેલ  PRAN  KIT  ને ખોલી તેમાંથી એક  બંધ કવર                       ખોલો તેમાં  ત્રણ પાસવર્ડ નીચે મુજબ  હશે.              […]

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવાપાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ.

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવાપાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ.

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવાપાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ.

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અન્વયે ફરજ બજાવતા કર્મચારી / અધિકારીને વખતો વખત લેણી અને મળવાપાત્ર રકમની ચુકવણી માટે નિયુક્તિ.

વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી

વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી વર્ધિત પેન્શન યોજના જાહેરનામું (NOTIFICATION)     વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 1       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 6 વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 2       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 7 વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 3       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 8 વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 4       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 9  વર્ધિત પેન્શન યોજના  પરિપત્ર 5       વર્ધિત પેન્શન યોજના પરિપત્ર 10