ધોરણ 9 તથા 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહ – સામાન્ય પ્રવાહ વાર્ષિક પરિણામ 2022

ધોરણ 9 વાર્ષિક પરિણામ 2022 ધોરણ 11 સામાન્ય પ્રવાહ વાર્ષિક પરિણામ 2022 ધોરણ 11 વિજ્ઞાન પ્રવાહ વાર્ષિક પરિણામ 2022 ધોરણ 6 થી 8 વાર્ષિક પરીક્ષા પરિણામ

Updated on 23-06-2021 HSC RESULT 2020-21 FOR SCIENCE STREAM UPDATED ON 25-06-2021 IN Science in Third Language

Updated excel Result sheet std 12  Today  25-06-2021 AT 10 AM   HSC RESULT EXCEL SHEET FOR ARTS COMMERCE 2020-21 HSC RESULT EXCEL SHEET FOR SCIENCE 2020-21 ( Updated on 25-06-2021 at 10 AM. UPDATE IN THIRD LANGUAGE SANSKRIT/HINDI )  આ સાથે ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહ પરિણામ માટેની એક્સેલ શીટ સામેલ છે. […]

ધોરણ ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ – સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ ૯ ના પરિણામ બનાવવાની એક્સેલ શીટ – Last Updated 27-04-2020

Last Updated 27-04-2020 9-30 pm પરિણામ બનાવવા શક્ય એટલી ચોક્સાઈ રાખી છે છતાં જાતે ચોક્સાઈથી પરિણામ ચેક કરવું. ભૂલ જણાય તો સુધારવી. બધી શીટ્માં બધી જગ્યાએ પાસવર્ડ corona છે જેના વડે શીટ અનપ્રોટેક્ટ કરી શકો છો. તા. ૨૬-૦૪-૨૦૨૦ નવા પરિપત્ર મુજબ ફક્ત પાસ અને પ્રમોશન માટે કૃપા ગુણ ૧૦ કરતા વધુ આપી પરિણામ બનાવવાની શીટ. […]

ધોરણ – 9 તથા 11 પરિણામ ( માસ પ્રમોશન ) પરિણામ શીટ તથા વિડીયો

અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે આજે શીટ મૂકેલ નથી. કાલે શીટ મૂકાશે.