મદદનીશ શિક્ષક – કારકુન – પટાવાળા માટેના ખાનગી અહેવાલ નમૂનાઓ

ડાઉનલોડ માટે લખાણ પર ક્લીક કરો. Update on 17-05-2020  – 9.00 pm મદદનીશ શિક્ષક ખાનગી અહેવાલ કારકુન માટેનો ખાનગી અહેવાલ પટાવાળા માટેનો ખાનગી અહેવાલ  

શિક્ષકનો ખાનગી અહેવાલ વર્ડ ફિલેબલ ફાઈલ

ડાઉનલોડ માટે નીચેની ફાઈલ પર ક્લીક કરો. શિક્ષકનો ખાનગી અહેવાલ વર્ડ ફિલેબલ ફાઈલ વિડીયો નિહાળો

ધોરણ – 9 તથા 11 પરિણામ ( માસ પ્રમોશન ) પરિણામ શીટ તથા વિડીયો

અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે આજે શીટ મૂકેલ નથી. કાલે શીટ મૂકાશે.