ધોરણ ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ – સામાન્ય પ્રવાહ અને ધોરણ ૯ ના પરિણામ બનાવવાની એક્સેલ શીટ – Last Updated 27-04-2020

Last Updated 27-04-2020 9-30 pm પરિણામ બનાવવા શક્ય એટલી ચોક્સાઈ રાખી છે છતાં જાતે ચોક્સાઈથી પરિણામ ચેક કરવું. ભૂલ જણાય તો સુધારવી. બધી શીટ્માં બધી જગ્યાએ પાસવર્ડ corona છે જેના વડે શીટ અનપ્રોટેક્ટ કરી શકો છો. તા. ૨૬-૦૪-૨૦૨૦ નવા પરિપત્ર મુજબ ફક્ત પાસ અને પ્રમોશન માટે કૃપા ગુણ ૧૦ કરતા વધુ આપી પરિણામ બનાવવાની શીટ. […]

પરીક્ષા સુપરવિઝન ફાળવણી એક્સેલ શીટ

એક્સેલ શીટ નીચેના લખાણ પર ક્લીક કરી ડાઉનલોડ કરો.  પરીક્ષા સુપરવિઝન ફાળવણી એક્સેલ શીટ વિડીયો