શિક્ષકોના ફિક્સ પગાર તેમજ ખાલી જગ્યાઓ અંતર્ગત વિધાનસભામાં શક્તિસિંહ દ્વારા રજૂઆત