TIME ATTENDENCE SOFTWARE

નીચે આપેલ લિંક પર ક્લીક કરી ટાઈમ હાજરી સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આપના કમ્પ્યૂટરમાં ઓફિસ ૨૦૧૩ , ૨૦૧૬ કે ત્યારબાદનું વર્જન હોવું જોઈએ. ઓફિસ ૨૦૦૭ માં પ્રોગ્રામ ચાલશે નહિ. મેક્રો કોડીગ કરેલ હોવાથી મેક્રો એનેબલ કરવો.

TIME ATTENDENCE SOFTWARE

Leave a comment

Your email address will not be published.